Válassz és nyerj játék szabályzata

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A jelen Szabályzat See You Kft. (továbbiakban a Szervező) 2018. január 21 - 2018. február 28. között, a Szervező Facebook oldalán (http://www.facebook.com/legyelszep.hu) meghirdetett 'Válassz és nyerj!' nyereményjátékra vonatozik (továbbiakban Játék).
A Szervező adatai:
  • Cégnév: See You Kft. 
  • Székhely: 6400 Kiskunhalas, Bethlen G tér 6. I. em. 5.
  • Adószám: 24889166-2-03
  • Cégjegyzék szám: Cg. 03 09 127465
  • E-mail: info@seeyou.hu / info@legyelszep.hu
  • Facebook oldal: http://www.facebook.com/legyelszep.hu
1. Játékban való részvétel
1.1. A Játék részvételi feltétele, hogy Résztvevő a legyelszep.hu aloldalán közzétett űrlapon kiválasztja a megnyerni kívánt nyereménytárgyat, és azt az e-mail címe megadásával az űrlap alján található gombbal elküldi. Résztvevő az űrlap beküldésével az adott hét végén (vasárnap) tartott sorsoláson vesz részt (a játékleírás tartalmazza a dátumokat). Résztvevő az űrlap elküldésével vesz részt a Játékban, ezzel magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
1.2. A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte. 18 éven aluli személyek kötelesek igazolni törvényes képviselőjük (pl.: szülő, gyám) által aláírt nyilatkozat példányát, amely nyertesség esetén nyereményük átvételének, átadásának kötelező előfeltétele. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: See You Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
1.3. A Játék lezárását követően kitöltött űrlap nem vesz részt a Játékban. 
1.4. Játék időtartama: 2018január 21 - 2018. február 28.
2. Sorsolás
2.1. A Játék nyereménytárgyait a a Játékleírás tartalmazza. Résztvevő amennyiben nyer, azt az egy darab tárgyat kapja meg a 3 lehetséges nyereménytárgy közül, amelyiket a beküldött űrlapon megjelölt. 
2.2. A Szervező a Résztvevők között véletlenszerűen sorsol. A sorsolások időpontjai: 2018. január 28., február 4., február 11., február 18. A Szervező minden héten 1 db nyertest sorsol, továbbá egy pótnyertest, amennyiben a nyertes nem küldi el a megjelölt határidőn belül a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat vagy nem jogosult a nyeremény átvételére.
2.3. A Játék nyertesét Szervező emailben értesíti, és nevét Facebook oldalán is közzéteszi. A nyertes ezen személyes adatainak nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A nyertesnek a felhívást követő 7 napon belül válaszolnia kell a Szervezőnek, ellenkező esetben a nyereményre nem jogosult.
3. Nyeremény
A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 14 napon belül postázza a nyertes által megadott címre. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes vagy annak törvényes képviselője jogosult.
4. Adatkezelés
A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja Résztvevő önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétel (jelen esetben a Facebook poszt alatti kommentelés) és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
Résztvevő a Játékban való részvétellel önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Játékban való részvétel céljából. Az adatkezelő megegyezik a Szervezővel. Szervező a játékosok által megadott adatokat a nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében kezelheti. A kisorsolt nyertesnek, a nyeremény átadása céljából az alábbi adatokat szükséges megadnia: teljes név, e-mail cím, mobiltelefonszám, cím. A sorsolás lebonyolítása érdekében történő adatkezelés időtartama a Szabályzat szerint kisorsolt nyeremény nyertesnek történő átadásának napja. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja.
5. Egyéb
5.1. A Szervező nem vállal felelősséget
- a név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. Résztvevő az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli.
- a Játék ideje alatt a Játékot érintő a Shopify rendszerben vagy a Facebook oldalon előforduló hibák, frissítések, karbantartásokkal kapcsolatos leállások vagy egyéb következmények miatt.
5.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa.
Kiskunhalas, 2018. január 21.